Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  món bày mặt (trên mặt món ăn để tăng vẻ ngon lành của món ăn); lớp kem mặt (trên mặt bánh)
  Tính từ
  (cũ, khẩu ngữ)
  tuyệt vời, xuất sắc

  * Các từ tương tự:
  toppingly