Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (outdid, outdone)
  làm nhiều hơn; làm giỏi hơn
  quyết tâm làm giỏi hơn anh cô

  * Các từ tương tự:
  outdone, outdoor, outdoors, outdoorsy