Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  ngoài trời
  it's very cold outdoors
  ngoài trời lạnh lắm
  in hot countries you can sleep outdoors
  ở xứ nóng anh có thể ngủ ngoài trời
  Danh từ
  the great outdoors
  khoảng không ngoài trời (xa thành thị)
  I couldn't live in LondonI enjoy the great outdoors too much
  tôi đã không thể sống ở Luân Đôn, tôi quá yêu khoảng không ngoài trời

  * Các từ tương tự:
  outdoorsy