Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alfresco /æl'freskəʊ/  

  • Tính từ & phó từ
    ngoài trời
    an alfresco lunch
    bữa ăn trưa ngoài trời
    ăn bữa trưa ngoài trời