Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outdoorsy /aut'dɔ:zi/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngoài trời
    outdoorsy life
    cuộc sống ngoài trời
    thích sống ngoài trời (người)