Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ngoài trời
    an open-air party
    cuộc liên hoan ngoài trời