Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (thường nghĩa bóng) (outshone)
    rạng rỡ hơn
    cô gái chơi vi-ô-lông chơi hay hơn tất cả các đối thủ khác