Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-)
  chạy nhanh hơn (trong cuộc chạy đua) và bỏ xa (ai)
  chúng tôi đã sớm bỏ xa những người chạy chậm hơn
  trội hơn; vượt quá (ai, cái gì)
  yêu cầu (nhu cầu) vượt quá sản lượng (sức sản xuất) hiện thời