Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (overcame, overcome)
  thắng; chiến thắng
  overcome a tentation
  thắng được sự cám sỗ
  we shall overcome!
  chúng ta sẽ chiến thắng!
  (thường là bị động) làm kiệt sức; làm yếu đi; làm không còn tự kiềm chế được nữa
  be overcome with grief
  bị kiệt sức đi vì sầu khổ
  be overcome with anger
  giận không còn tự kiềm chế được nữa
  tìm ra cách đối phó với; tìm ra cách giải quyết
  we'll overcome that difficulty when we get to it
  chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết khó khăn ấy khi đến lúc phải làm