Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường dùng trong từ ghép) bát tô
  a sugar bowl
  một tô đường
  a washing-up bowl
  cái chậu rửa chén
  a bowl of soup
  một bát xúp
  lòng (thìa), nõ (tẩu thuốc lá…)
  (từ Mỹ) khán đài ngoài trời
  Danh từ
  quả bóng quần
  bowls
  (động từ số ít)
  trò chơi bóng quần
  Động từ
  chơi bóng quần
  lăn (quả bóng)
  phát bóng (chơi criket)
  bowl along, down, etc…
  lao nhanh về phía nào đó (xe, hành khách trên xe)
  chúng tôi lao nhanh [trên xa lộ] với tốc độ 70 dặm mỗi giờ
  bowl somebody over
  đánh giá ai
  làm ai hết sức ngạc nhiên; làm ai sững sờ
  chúng tôi sửng sờ trước tin nàng lấy chồng

  * Các từ tương tự:
  bowlder, bowler, bowler hat, bowline, bowling, bowling alley, bowling green, bowls