Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bowler hat /'bouldə/  

 • Danh từ
  người chơi bóng gỗ, người chơi ki
  Danh từ+ (bowlerhat) /'bouləhæt/
  mũ quả dưa
  Ngoại động từ
  cho giải ngũ