Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bowling green /'bəʊliŋgri:n/  

  • Danh từ
    bãi đánh bóng quần