Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bowling alley /'bəʊliŋ,æli/  

  • Danh từ
    bãi chơi ky