Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tảng đá mòn
    (địa lý,địa chất) tảng lăn
    đá cuội