Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác bowline knot)
    nút thắt