Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cần được giúp đỡ, không tự lực được
  a helpless invalid
  người tàn tật cần được giúp đỡ
  bất lực
  không có công trình phòng vệ thích hợp, chúng tôi sẽ bất lực trước một cuộc tấn công của quân địch

  * Các từ tương tự:
  helplessly, helplessness