Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm rối lên
  một trong các câu hỏi thi làm tôi rối lên
  làm hỏng, làm thất bại
  cô ta đã làm thất bại mọi cố gắng của chúng tôi nhằm tìm cô
  Danh từ
  van điều chỉnh (âm thanh, ánh sáng)

  * Các từ tương tự:
  baffle-board, baffle-plate, baffle-wall, bafflement, baffler