Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baffle-plate /'bæflpleit/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) màng ngăn, vách ngăn
    báp, van đổi hướng