Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baffle-board /'bæflbɔ:d/  

  • -wall) /'bæflwɔ:l/* danh từ
    vách cảm âm