Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

helplessly /'helplisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không tự lực được
    [một cách] bất lực