Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dependent /di'pendənt/