Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dependant /di'pendənt/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ dependent)
    người sống dựa (vào người khác)