Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dependent clause /di,pendənt'klɔ:z/  

  • (như subordinate clause)
    mệnh đề phụ