Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Biến số phụ thuộc
    Một biến ở bên trái dấu bằng của một phương trình, gọi như vậy bởi vì giá trị của nó phụ thuộc hay được định bởi các giá trị của các BIẾN ĐỘC LẬP hay BIẾN GIẢI THÍCH bên phải