Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enfeeble /in'fi:bl/  

 • Động từ
  (thường dùng ở dạng thụ động)
  làm yếu, làm suy nhược
  yếu đi vì ốm lâu ngày

  * Các từ tương tự:
  enfeeblement, enfeebler