Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enfeeblement /in'fi:blmənt/  

  • Danh từ
    sự làm yếu