Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm yếu đi, làm suy yếu
  họ theo dõi chị ta dần dần yếu đi khi bệnh gia tăng
  đồng đôla suy yếu đi trên thị trường tiền tệ quốc tế
  dao động
  họ chưa đồng ý với yêu cầu của chúng ta nhưng rõ ràng họ đang dao động

  * Các từ tương tự:
  weakening