Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-gg-)
  võng xuống, chùng xuống, xệ xuống
  mái lều bắt đầu võng xuống khi vải bạt bị ướt
  da anh bắt đầu xệ thõng xuống khi anh già đi
  Danh từ
  chỗ võng, chỗ chùng xuống, chỗ xệ xuống
  sự võng, sự chùng xuống, sự xệ xuống

  * Các từ tương tự:
  saga, saga novel, sagacious, sagaciously, sagacity, sagamore, sage, sage-brush, sagely