Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subsidence /səb'saidns/  /'sʌbsidəns/

 • Danh từ
  sự trút xuống, sự hạ xuống
  the gradual subsidence of the river
  sự dần dần rút nước của dòng sông
  sự sụt xuống, sự lún xuống (đất)
  sự dịu bớt (cơn bão, cơn đau…)