Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sagamore /'seitʃəm/  

  • Danh từ
    tù trưởng (của một số bộ lạc dân da đỏ ở Mỹ) ((cũng) sagamore)
    quan to, người tai to mặt lớn