Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ngã xuống, rũ xuống
  hoa rũ xuống vì thiếu nước
  (nghĩa bóng) tinh thần anh ta rũ xuống khi nghe tin đó

  * Các từ tương tự:
  drooping, droopy