Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cúi xuống; rũ xuống, gục xuống
    ủ rũ; chán nản