Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

languish /'læηgwi∫/  

 • Động từ
  ốm mòn; suy giảm
  từ khi có chiến tranh công nghiệp đã suy giảm dần
  (+ for) mòn mỏi đợi chờ; héo hon đi vì mong mỏi
  languish for love
  héo hon vì tình
  (+in, under) sống khổ cực
  sống khổ cực dưới ách đô hộ của nước ngoài

  * Các từ tương tự:
  languishing, languishment