Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lúc lắc, lủng lẳng
  một chùm chìa khòa lủng lẳng ở đầu dây đeo
  dangle something before (in front of) somebody
  đưa ai để cám dỗ (để nhử) ai
  viễn cảnh được thăng chức cứ như cám dỗ anh

  * Các từ tương tự:
  dangle-dolly, dangler