Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phô trương, chưng diện
  flaunt one's new clothes
  chưng diện quần áo mới
  ông ta luôn luôn phô trương sự giàu có của mình

  * Các từ tương tự:
  flaunting, flauntingly, flaunty