Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brandish /'brændi∫/  

  • Động từ
    khua, vung (gươm…)

    * Các từ tương tự:
    brandisher