Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thiên truyện xaga, thiên anh hùng ca (của dân tộc Bắc Âu)
  thiên truyện dài
  tiểu sử của ông ta là cả một thiên truyện dài về nghiên cứu khoa học

  * Các từ tương tự:
  saga novel, sagacious, sagaciously, sagacity, sagamore