Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sagaciously /sə'gei∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] khôn ngoan, [một cách] minh mẫn