Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giảm đi
  cơn đau đã giảm đi
  làm giảm
  lessen the strain
  làm giảm sự căng thẳng