Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sage-brush /'seidʒbrʌ∫/  

  • Danh từ
    cây ngãi đắng