Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

falter /'fɔ:ltə[r]/  

  • Động từ
    ngập ngừng (do sệ sệt, không quyết đoán)
    ấp úng

    * Các từ tương tự:
    faltering, falteringly