Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

faltering /'fɔ:ltəriɳ/  

 • Tính từ
  ấp úng, ngập ngừng (giọng nói...)
  loạng choạng (bước đi)
  sút kém, nao núng (tinh thần, trí nhớ...)

  * Các từ tương tự:
  falteringly