Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rút xuống, hạ xuống
  nước lụt đã dần dần rút xuống
  sụt xuống, lún xuống (nền nhà, đất ở vùng khai mỏ ở phía dưới…)
  dịu bớt
  the storm began to subside
  con bão bắt đầu dịu bớt
  tôi uống một viên atpirin và cơn đau dần dần dịu bớt
  (khẩu ngữ, đùa) gieo mình xuống, ngồi sụp xuống
  gieo mình xuống chiếc ghế bành

  * Các từ tương tự:
  subsidence