Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự làm yếu; sự suy yếu, sự suy nhược, sự nhụt đi