Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bớt nghiêm khắc; mủi lòng
  sau đấy chị ta cũng bớt nghiêm khắc và để cho trẻ thức khuya xem truyền hình
  trở nên kém mãnh liệt; yếu đi
  the pressure on us to finish this task will not relent
  áp lực buộc chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ ấy vẫn không kém phần mãnh liệt
  tốt lên (thời tiết xấu)

  * Các từ tương tự:
  relentless, relentlessly, relentlessness