Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (complied) (+ with)
  tuân theo
  she was told to pay the finebut refused to comply
  cô ta bị buộc phải nộp phạt, nhưng cô ta không tuân theo
  quy tắc phải được tuân theo