Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compromise /'kɒmprəmaiz/  

 • Danh từ
  sự thỏa hiệp
  most wage claims are settled by compromise
  phần lớn yêu sách về lương đều được dàn xếp bằng thỏa hiệp
  thỏa hiệp
  can the two sides reach a compromise?
  hai bên có thể đi đến một thỏa hiệp không?
  Động từ
  thỏa hiệp, dàn xếp
  làm hại, làm tổn thương
  compromise oneself
  tự làm hại mình
  sửa đổi, đụng đến
  she refused to compromise her principles
  bà ta không chịu đụng đến (không chịu sửa) những nguyên tắc của mình

  * Các từ tương tự:
  compromiser