Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tàn nhẫn, không thương xót
  be relentless in punishing offenders
  trừng phạt không thương xót những kẻ phạm tội
  không dứt, không ngớt, riết
  relentless pursuit
  sự theo đuổi riết

  * Các từ tương tự:
  relentlessly, relentlessness