Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lòng thương hại, lòng trắc ẩn
  be full of (be filled with) pity for somebody
  đầy lòng thương hại đối với ai
  đầy lòng trắc ẩn trước đau khổ của ai
  làm việc gì vì lòng thương hại ai
  điều đáng tiếc!
  it's a pity the weather is bad
  thật đáng tiếc là
  have pity on somebody
  thương hại ai
  more's the pity
  (khẩu ngữ)
  rủi thay
  did you insure the jewels? – Nomore's the pity!
  Anh đã đưa bảo hiểm các đồ kim hoàn ấy trước khi bị mất chưa? – rủi thay chưa!
  take pity on somebody
  giúp đỡ ai vì cảm thấy thương hại
  Động từ
  (pitied)
  thương hại, động lòng trắc ẩn đối với
  pity the poor sailors at sea in this storm!
  thương hại tội nghiệp trong cơn bão ấy!
  khinh, khinh bỉ
  tôi khinh anh nếu anh cho đó là một cách cư xử có thể chấp nhận được

  * Các từ tương tự:
  pityariasis, pitying, pityingly