Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

capitulate /kə'pit∫ʊleit/  

  • Động từ
    capitulate [to something]
    đầu hàng (ai) (thường là theo những điều kiện đã thỏa thuận)